duminică, 6 noiembrie 2011

Care sunt situaţiile pe care elevii le resimt ca surse de tensiune în clasă?

Care sunt situaţiile pe care elevii le resimt ca surse de tensiune în clasă?
O abordare de tip preventiv asupra violenţei în şcoală presupune identificarea şi monitorizarea
permanentă a posibileleor surse de tensiune în mediul şcolar. Pentru a identifica în ce măsură există
astfel de tensiuni în raport cu comportamentul profesorilor, putem avea în vedere o serie de surse
posibile. În cele ce urmează, prezentăm cîteva dintre acestea. Lista nu este exhaustivă, după cum puteţi
constata că unele surse nu sunt relevante pentru situaţia şcolii dumneavoastră.
Surse de tensiune
în clasă
- Agresiunea fizică a profesorilor faţă de elevi
- Agresiunea non-verbală
- Lipsa de transparenţă în evaluarea elevilor
- Utilizarea notei ca sancţiune a unor comportamente neadecvate ale
elevilor
- Atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi în
activitatea la clasă
- Modul neatractiv şi nonparticipativ de a organiza învăţarea
- Lipsa de încurajare a iniţiativelor personale ale elevilor în învăţare
- Încurajarea competiţiei între elevi şi mai puţin a comunicării şi
cooperării;
- Inducerea sentimentului de eşec, prin supraaglomerarea sarcinilor de
învăţare şi neacordare de sprijin individualizat din partea profesorilor
- Atitudinea de control a învăţării şi nu de sprijin şi facilitare
- Distanţa în comunicarea cu elevii
În continuare vom descrie câteva ipostaze ale surselor de tensiune induse de comportamentul
profesorilor aşa cum au reieşit din cercetarea noastră, încercând să argumentăm importanţa acestora şi
să oferim câteva sugestii de identificare, monitorizare, prevenire sau ameliorare.
Asa ca meditati!!
Capitolul VII, art. 84
(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe
care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă
socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează
demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii,
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a
elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau
fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă
de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.
Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.